Stadgar


Stadgar


Nedan finner du stiftelsens aktuella stadgar (på denna länk finns dokumentet för nedladdning: Stadgar 2013-04-17.S T A D G A R

för

RAPPE- VON SCHMITERLÖWSKA STIFTELSEN


Antagna den 16 oktober 1959 och med därefter gjorda förändringar t. o. m. den 17 april 2013.


§ 1.

Stiftelsen, vars namn är Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen, skall hava sitt säte i Växjö.


§ 2.

Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen bildas av och grundas på fast och lös egendom, vilken såsom självständig förmögenhet anslagits till Stiftelsen såsom universaltestamentstagare i Fröken Adelheid von Schmiterlöws från Tagel, Mistelås, lagakraftvunna testamente av den 5 december 1957, vilken förmögenhet närmare angives i registrerade bouppteckningen av den 15 augusti 1959 och i arvskifte efter henne.


Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen är sålunda en självständig juridisk person, som kan äga jämväl fast egendom och erhålla lagfart.


Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen kan mottaga donationer och anslag från utomstående till upprätthållande av dess ändamål och verksamhet, dock att därigenom stiftelsens syfte icke får förändras eller dess självständighet även- tyras.


§ 3.

Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden samt beträffande jordbrukets och skogsbrukets binäringar. Stiftelsens syfte avser icke undervisnings- eller kursverksamhet.


Denna vetenskapliga verksamhet, som skall vara knuten till Tagel med underlydande egendomar, skall huvudsakligen omfatta:


A. försöksverksamhet på jordbrukets och skogsbrukets områden,


B. fortlöpande, relativt ingående ekonomiska redogörelser för egendomens
drift samt


C. forskning, författarskap och vetenskapliga överläggningar av enskilda
forskare eller mindre forskargrupper i Tagels corps de logis, där de skola
beredas möjlighet att ägna sig åt denna sin verksamhet samt finna
ändamålsenligt inredda gästrum och god mathållning.


§ 4.

Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av fem ledamöter med fyra eller fem personliga suppleanter för dem.


Styrelsen, vilken inom sig utser ordförande, vice ordförande samt inom eller utom sig utser sekreterare, skall bestå av i ämbetsutövning varande Preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Landshövdingen i Kronobergs län, Rektor för Linnéuniversitet, Dekanus för Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet samt Lagmannen i Växjö tingsrätt.


För Preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien skall Sekreteraren i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vara suppleant. För Rektor för Linnéuniversitetet utses en suppleant efter förslag från denne. För Dekanus för Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet utses en suppleant efter förslag från denne. För Lagmannen i Växjö tingsrätt utses en suppleant efter förslag från Dekanus för Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ-fakulteten, Alnarp) vid Sveriges Lantbruksuniversitet.


§ 5.

Styrelsen skall hålla årligen minst två ordinarie sammanträden med lägst tjugo dagars kallelsetid. Åtminstone ett av dessa årliga sammanträden skall äga rum å Tagel.


Vid varje styrelsesammanträde föres numrerat protokoll, bestyrkt av ordföranden jämte ytterligare en justeringsman.


Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.


Styrelsen är beslutför, om efter vederbörlig kallelse tre ledamöter eller personliga suppleanter äro tillstädes och om beslutet ense.


§ 6.

Styrelsen har bl. a.


A. att inom ramen för Stiftelsens ändamål närmare angiva riktlinjerna för den vetenskapliga verksamheten, formerna därför och övervaka
densamma,

att besluta angående kostnaderna för uppfyllande av stiftelsens ändamål,

att vidtaga erforderliga åtgärder beträffande Tagels corps de logis så att
syftet i § 3 mom. C. väl uppnås,

att bestämma om villkor för vetenskapsidkares vistelse å Tagel,


B. att tillse att Tagels huvudbyggnad och flyglar väl underhålles,

att vaka över att övriga byggnader å Tagels ägor hållas i gott stånd, i den mån de beslutas skola bibehållas,


att hålla parken och den s. k. franska delen av trädgården i vårdat och prydligt skick,

att beakta naturskyddssynpunkter,

att tillse att testatorns och hennes släkts gravplats å Mistelås kyrkogård
allt framgent erhåller gott och värdigt underhåll,


C. att vaka över att stiftelsens självständighet aldrig äventyras vare sig
ekonomiskt eller annorledes,

att endast i nödfall tillåta stiftelsens fasta egendom bliva föremål för
ytterligare intecknad gäld,


D. att ägna särskild uppmärksamhet å Tagels skogar, vilka skola skötas på
ett rationellt sätt med ledning av upprättad skogshushållningsplan,


E. samt att i övrigt förvalta stiftelsens egendom och tillhörigheter på ett
planmässigt och ekonomiskt bärande sätt och i görlig mån beakta
innehållet av Fröken Adelheid von Schmiterlöws skrivelse till styrelsen
av den 2 november 1958.


Styrelsen äger att, om stiftelsens medel därigenom icke dragas från ändamål, vartill de äro bestämda, bereda Tagels trotjänare i mån av behov trygghet på ålderdomen.


§ 7.

Styrelsen har att inom eller utom sig utse Stiftelsens sekreterare samt bestämma lön och arbetsuppgifter för denne.


Ledamöter och suppleanter i styrelsen äga rätt till skälig ersättning, varom styrelsebeslut fattas. Jämväl för revision skall skäligt arvode utgå.


§ 8.

Stiftelsens fasta egendom får icke till någon del avhändas stiftelsen, vare sig genom försäljning eller annorledes.


§ 9.

Stiftelsens räkenskaper skola genom styrelsens försorg årligen i särskilt och fullständigt bokslut sammanföras. Styrelsens förvaltningsberättelse beträffande nästföregående kalenderårs verksamhet, vari jämväl skall angivas, huru stiftelsens ändamål blivit under året främjat, skall, inkluderande vinst- och förlusträkning samt balansräkning, föreligga färdig senast den 31 mars för revision.


Styrelsen skall utse en eller två personer som årligen skall granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper samt över granskningsresultatet avgiva utlåtande senast den 30 juni.


§ 10.

Styrelsen äger utse ett arbetsutskott om tre personer inom eller utom sig, som enligt styrelsens direktiv har att besluta i och handlägga ärenden av mera löpande natur samt till styrelsen redogöra för vidtagna åtgärder.


==================


Ovanstående stadgar har godkänts av Styrelsen för Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen vid sammanträde 2013-04-17 på Tagel.


Styrelsen för Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen


Kristina Alsér

ordf.


Jan-Åke Lundén
sekr.