Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen 2024-2028 beslutad 2 november 2023


Bakgrund

Förslaget till ny forskningsstrategi för perioden 2024-2028 har tagits fram i en arbetsgrupp med Göran Örlander (Stiftelsen) och Ulf Johansson (SLU). Styrelsen för Rappe- von Schmiterlöwska stiftelsen godkände förslaget den 3 november 2023. 

Den tidigare forskningsstrategin (2017-2021) pekade ut tre prioriterade områden:

 • Mera tall i södra Sverige
 • Möjligheter till intensivodling av skog
 • Viltbetning


Strategin som varit vägledande för stiftelsens stöd till nya forskningssatsningar har resulterat i att följande forskningsprojekt startats på Tagel:


Mera tall:

 • Tallföryngringsförsök, Mon 
 • Fältförsök med hyggesfritt skogsbruk, Mon och Herrgårdsvägen


Intensivodling:

 • Konkurrensförsök med douglasgran i lågskärm av björk, Sandvik
 • Klontest med gran, Rossbäck
 • Etablering av högproduktiva bestånd med låg markpåverkan, Simonsäng
 • Avkommeförsök med lärk, Bockafällan
 • Etableringsförsök med snabbväxande lövträd, Lunden och Björkefållen
 • Mer förädlad björk, Spånghult och Sjuhultsvägen 


Viltbetning:

 • Tvåstegsröjningsförsök , Eriksbygget


För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och en aktiv forskning på Tagel utsågs våren 2012 en vetenskaplig ledare. Dennes uppgift var att utgöra ett nav för informationsutbyte mellan Stiftelsen och forskare för att aktivt söka redan pågående eller förestående projekt vars verksamhet, i delar eller i sin helhet, passar att förlägga till Tagels gård. 


Syfte

Forskningsstrategin 2024-2028 syftar till att Stiftelsens medel till forskning ska användas så effektivt som möjligt och skapa bästa möjliga nytta. Strategin ska syfta till att forskningen blir så långsiktig som möjligt.


Mål

Målet är att forskningen på Tagel ska bedrivas med långsiktighet och i god samstämmighet med annan fältbaserad forskning i Sverige.
Befintliga vetenskapliga fältförsök ska drivas vidare långsiktigt, liksom demonstrationsförsök med hög kvalitet och relevans för skogsbruket.Forskningsstrategins huvudsakliga inriktning 2024-2028


Inledningsvis konstateras att forskningsstrategin 2017-2021 i huvudsak utgjort en god grund for Stiftelsens stöd till forskning på Tagel. Strategins kriterier och utpekade forskningsområden har lett till att stöd beviljats dels till befintliga fältförsök, dels till ett antal nya forskningsprojekt (se ovan). Forskningen ska hålla en hög vetenskaplig kvalitet och hög utväxling på insatta medel, vilket erhålls genom att verksamheten ges ett antal kriterier att prioriteras utifrån.


Följande prioriteringskriterier skall tillämpas:

 • Projekt och fältförsök vars verksamhet är av mer långsiktig (minst 5 år) karaktär prioriteras framför kortsiktiga projekt.
 • Projekt som inriktar sig på fältforskning (fältförsök eller monitoring) prioriteras framför andra aktiviteter
 • Projekt som har stor betydelse för utformning av det praktiska brukandet prioriteras, tex. anläggning av försök i bestånds- eller landskapsskala.
 • Verksamhet som ingår i ett större sammanhang (t.ex. en större försöksserie) prioriteras framför verksamhet som är isolerad till Tagels gård.
 • Andra kriterier kan dock i vissa fall väga tyngre, t.ex. om en studie är unik för Tagel eller att förutsättningarna för studien på Tagel är goda.
 • Pågående, vetenskapliga försök prioriteras före anläggning av nya.
 • Projekt och initiativ som medverkar till ekonomisk uppföljning och utvärdering av fastighetens långsiktiga avkastning främjas.


Verksamhetens planeringshorisont skall vara fem år (2024-2028). Följande forskningsområden och angelägna frågeställningar skall prioriteras:


Skog:
Skogsskötsel i ett förändrat klimat

 • Skogsskötsel för hög och värdefull virkesproduktion
 • Skaderisker och andra odlingshinder
 • Bevarande och utveckling av andra ekosystemtjänster
 • Hushållning med vatten i skogsbestånd och på landskapsnivå.


Exempel på prioriterade områden:

Skogsbruk

 • Mera tall (skötselåtgärder, föryngring, omloppstid, mm).
 • Val av trädslag och genetisk härkomst för skogsodlingsmaterial (frö och plantor), särskilt för att motstå torkstress.
 • Skötselåtgärder som motverkar torkstress.
 • Vattenhushållning i skogslandskapet (effektivare vattenanvändning).


Jordbruk, park och trädgård

 • Användning och hävd av hagmarker i skogslandskapet (djurhållning, mm).
 • Användning av växtmaterial i park och trädgård, historiskt och i framåtsyftande.
 • Sociala aspekter (friluftsliv, estetiska värden, landskapsbild, mm).


Ekonomi

Stiftelsen avsätter omkring 750 kkr årligen till forskning under femårsperioden 2024-2028. Förhoppningen är att den ovan beskrivna forskningsstrategi leder till en aktiv forskning och att samarbeten med andra forskningsprogram och projekt gör att Stiftelsen får en större utväxling på insatta medel.