Forskningsstrategi

Forskningsstrategi för Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen 2017-2021


Bakgrund

Då nu gällande forskningsstrategi upphörde 2016, har ett förslag till ny strategi för perioden 2017-2021 tagits fram i en arbetsgrupp med Jan-Åke Lundén (Stiftelsen) och Ulf Johansson (SLU). Stiftelsens styrelse godkände förslaget den 4 maj 2016. Därefter har ett förslag till strategi avseende park och trädgård tagits fram i en arbetsgrupp med Jan-Åke Lundén och Anna Jakobsson (SLU). Stiftelsens styrelse godkände förslaget den 28 september 2017.


Forskningsstrategin 2012-2016 pekade ut tre prioriterade områden:

 1. Mera tall i södra Sverige

 2. Möjligheter till intensivodling av skog

 3. Viltbetning


Strategin som varit vägledande för stiftelsens stöd till nya forskningssatsningar har under perioden 2012-2016 resulterat i att följande forskningsprojekt startats på Tagel:

 • Mera tall: Tallföryngringsförsök, Mon
 • Intensivodling: Trädslagsförsök 1585, Gäddeviksvägen
 • Stubbrytningsförsök, Sjuhultsvägen
 • Avkommeförsök björk (Skogforsk), Kvarntorpet
 • Plantering av douglas i lågskärm av björk, Sandvik
 • Viltbetning: Viltfoder i lövröjning, Eriksbygget


För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och en aktiv forskning på Tagel utsågs våren 2012 en vetenskaplig ledare. Dennes uppgift var att utgöra ett nav för informationsutbyte mellan Stiftelsen och forskare för att aktivt söka redan pågående eller förestående projekt vars verksamhet, i delar eller i sin helhet, passar att förlägga till Tagels gård.


Syfte

Forskningsstrategin 2017-2021 syftar till att Stiftelsens medel till forskning ska användas så effektivt som möjligt och skapa bästa möjliga nytta. Strategin ska syfta till att forskningen blir så långsiktig som möjligt.


Mål

Målet är att forskningen på Tagel ska bedrivas med långsiktighet och i god samstämmighet med annan fältbaserad forskning i Sverige. Befintliga vetenskapliga fältförsök ska drivas vidare långsiktigt, liksom demonstrationsförsök med hög kvalitet och relevans för skogsbruket.Forskningsstrategins huvudsakliga inriktning 2017-2021


Inledningsvis konstateras att forskningsstrategin 2012-2016 i huvudsak utgjort en god grund for Stiftelsens stöd till forskning på Tagel. Strategins kriterier och utpekade forskningsområden har lett till att stöd beviljats dels till befintliga fältförsök, dels till ett antal nya forskningsprojekt (se ovan). Fem år bedöms i detta sammanhang vara en kort period för en strategi som syftar till en långsiktigt stabil forskningsinriktning. Förslaget är därför att strategins huvudsakliga inriktning som gällt för perioden 2012-2016 skall behållas oförändrad under den kommande femårsperioden 2017-2021.

Forskningen ska hålla en hög vetenskaplig kvalitet och hög utväxling på insatta medel, vilket erhålls genom att verksamheten ges ett antal kriterier att prioriteras utifrån.


Följande prioriteringskriterier skall tillämpas:

 • Projekt och fältförsök vars verksamhet är av mer långsiktig (minst 5 år) karaktär prioriteras framför kortsiktiga projekt.

 • Projekt som inriktar sig på fältforskning (fältförsök eller monitoring) prioriteras framför andra aktiviteter.

 • Vetenskapligt inriktade aktiviteter prioriteras framför t.ex. demonstrationsförsök.

 • Verksamhet som ingår i ett större sammanhang (t.ex. en större försöksserie) prioriteras framför verksamhet som är isolerad till Tagels gård.

 • Andra kriterier kan dock i vissa fall väga tyngre, t.ex. om en studie är unik för Tagel (och alltså inte kan ingå i ett större sammanhang).

 • Pågående, vetenskapliga försök prioriteras före anläggning av nya.Verksamhetens planeringshorisont skall vara fem år (2017-2021). Följande forskningsområden och angelägna frågeställningar skall prioriteras:

Skog:

1. Mera tall i södra Sverige

 • Skötselprogram som syftar till uthållig virkesproduktion av tall under hänsynstagande till andra intressen.
 • Beståndsetablering genom naturlig föryngring i jämförelse med plantering och sådd.
 • Jämförelse av volymproduktion mellan gran och tall på samma mark.


2. Möjligheter till intensivodling av skog

 • Biomassaproduktionens storlek och kvalitet i intensivodlad skog.
 • Produktion, virkeskvalitet och skador i snabbväxande barr- och lövträdslag.
 • Skogsträdsförädling.
 • Naturvård på bestånds- och landskapsnivå vid intensivodling av skog.


3. Viltbetning

 • Populationsstudier.
 • Betesstudier.
 • Skydd.

Park och trädgård:

1. Det historiska växtmaterialet i Tagels park och trädgård

 • Detaljerad genomgång av växtlistor i arkivet och översättning av dem till dagsaktuella växtnamn.
 • Tagels trädgård nationellt, regionalt, lokalt (och internationellt)
 • Inspirationsvägar (personer, platser) och samarbeten.
 • Jämföra Tagel med andra liknande och samtida anläggningar.


2. Trädgården i korrespondensen/brevsamlingen på Tagel


3. GenusperspektivetEkonomi

Stiftelsen har avsatt omkring 750 kkr årligen till forskning under femårsperioden 2017 – 2021. Förhoppningen är att den ovan beskrivna forskningsstrategi leder till en aktiv forskning och att samarbeten med andra forskningsprogram och projekt gör att Stiftelsen får en större utväxling på insatta medel.


Forskningsstrategi 2022-

En ny forskningsstrategi är under utarbetande och kommer att beslutas under 2023.