Tagels Gård

Tagels gård

- En naturskön forskningsresurs i hjärtat av Småland

En herrgård som forskningscentrum

Hjärtat i stiftelsens verksamhet är det anrika Crops de logis på Tagels gård. Besökare möts där av vacker småländsk natur.


Huvudbyggnaden omges av en välskött trädgård där en del av den forna blomsterprakten fortfarande finns bevarad. 

 


Tagels GårdAllmänt

Tagels Gård omfattar idag 1 384 ha landareal, varav 1 212 ha produktiv skogsmark. Förutom forskning enligt stiftelsens ändamål omfattar verksamheten förvaltning av stiftelsens tillgångar i form av jordbruks- och skogsmark, fastigheter och kapital.

Stiftelsens sekreterare ansvarar för den löpande verksamheten. Värdparet på Tagel svarar för hushållet och skötseln av stora huset, park och trädgård och visningar av dessa samt för jakten. De fungerar också som vicevärdar för de boende på Tagel.


Skogsbruk

Av den produktiva skogsmarken ingår 48 ha i naturreservat et Brotorpabäck, varför 1164 ha återstår för skogsbruket. På denna areal är virkesförrådet 174 m3sk/ha. Det fördelar sig på tall 35%, gran 44%, övrig barrskog 1%, ädellövskog 5% och övrig lövskog 15%. Naturreservatet Brotorpabäck domineras av lövskog som alltså ej ingår i dessa siffror. Boniteten är 6,9 m3sk/ha. Den årliga avverkningen uppgår till ca 6000 m3sk. Skogsbruket bedrivs med vederbörlig hänsyn till behovet av forskningsmark och utlagda försök. Skogen är laserscannad vid flera tillfällen, den senaste 2022. Den senaste skogsbruksplanen, som är från 2024, är upprättad med stöd av den.

Skogsbruket är gruppcertifierat enligt FSC® (FSC-C103394) och PEFC (PEFC/05-22-6).


Skogsbruket är utlagt på extern förvaltare.


Jordbruk

Jordbruket omfattar ca 29 ha åker och 60 ha betesmark.

Större delen av jordbruksmarken, ca 80 ha, är utarrenderad som sidoarrende med skyldighet för arrendatorn att hålla betesdjur på åkrar och i beteshagar. Arrendator håller ungdjur i ladugården på Tagel under vintertid. Mindre arealer jordbruksmark, sammanlagt ca 6 ha, är utarrenderade till tre andra arrendatorer. På åkermarken dominerar odling av fodermajs.


Jakt och fiske

Jakten bedrivs delvis i egen regi men är i huvudsak utarrenderad. Det mesta köttet från fällt vilt säljs till deltagande jägare eller till uppköpare. En del används i hushållet.

Fisket ingår i Lyen-Rymmens fiskevårdsområde.


Fastigheter

På egendomen finns sammanlagt ett 40-tal byggnader som stiftelsen bevarar som en viktig del av det gamla kulturlandskapet. Här ingår tre bostadshus med fyra lägenheter som hyrs ut som åretruntbostäder. Dessutom ingår 12 torp och andra mindre bostadshus med 13 bostäder som hyrs ut till sommargäster.


Huvudbyggnaden används idag av stiftelsen och är med tillhörande park ett uppskattat besöksmål för organisationer och enskilda med historiska eller kulturhistoriska intressen.

Magasinet, som är den rödfärgade byggnaden närmast Västra flygeln är inredd med rustika bord och bänkar samt infravärme och kan hyras ut till föreningar och besöksgrupper.


Kostnad: 500 kr/dag/tillfälle.

Bokas genom värdparet.


Visningar mm

Stiftelsen tar emot grupper av besökare på visningar av corps de logis och trädgårdsanäggningarna runt detta. Värdparet på Tagel svarar för visningarna och kan bokas genom dem. Avgiften är för närvarande 50 kr per person, dock lägst 750 kr per visning.


Skogsexkursioner med demonstration och diskussion av utlagda försök ordnas då och då för forskare och andra intresserade.


Kontaktpersoner för visningar: Värdparet.


Vandringsslinga

På Tagel finns en trevlig och lättvandrad vandringsslinga i omgivningarna runt herrgården. Den har fått namnet ”Systerboken” av en ursprungligen sjustammig bok norr om herrgården. I samband med moderns begravning i maj 1871 lät de sju döttrarna till Tagels dåvarande ägare Wilhelm Rappe rista in sina namn i boken. En del av namnen finns ännu kvar.


Slingan är i sin helhet ca 2,7 km lång, men ett par kortare varianter kan väljas. Den utgår från den gamla mjöl- och slaktboden som är den sexkantiga rödfärgade byggnaden alldeles vid vägen sydost om herrgårdens östra flygel. Du är välkommen in där för att äta Din matsäck och ta del av information om Tagel. Där finns också en liten folder med karta och beskrivning av vandringsslingan. Stigen leder bl.a. till Kullarna, dit Tagels ägare förr gick med sina gäster för att njuta av utsikten över Rymmen, till Systerboken och genom den vackra näshagen vid Rymmens strand och slutligen till herrgårdsparken.


Andra besöksmål på Tagel

Skogsvägarna på Tagel erbjuder många vandringsmöjligheter. I öster, går den förbi de gamla torpen Kvarntorpet, Röslida, Skogen och Kristiansboda, delvis på en höjdrygg med vidsträckt utsikt över Rymmen. Större delen av deras åkrar och ängar hålls fortfarande öppna med betesdjur.


Från herrgården går det bra att fortsätta på byvägen norrut, där trafiken är liten alla delar av året. Efter cirka en kilometer kommer man fram till de 250-åriga tallarna vid Rymmens strand.


I väster ligger Tagels bokskog, Boket som numera ingår i naturreservatet Brotorpabäck. Dit går en avtagsväg från byvägen mot Sjuhult. Parkeringsplats finns vid reservatet.


Båtplatser

Stiftelsen hyr ut båtplatser vid sjön Rymmen.

Kostnad utan brygga: 750 kr/år. Kostnad med brygga: 1000 kr/år.

Kontaktperson: Värden.

Nyfiken på att ta del av bilder från besökare på tagels gård? Klicka på instagramsymbolen här: